Δραστηριότητες
  ...  

Βυζαντινό ένδυμα
Η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας υποδέχεται τη Δρ Παρή Καλαμαρά για έναν κύκλο τεσσάρων διαλέξεων με αντικείμενο το βυζαντινό ένδυμα. Οι δύο πρώτες διαλέξεις μας εξοικειώνουν με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, για να προσεγγίσουμε το βυζαντινό ένδυμα, καθώς και με παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την αποκωδικοποίηση της «γλώσσας του βυζαντινού ενδύματος», και συγκεκριμένα με:
- το τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο της παραγωγής υφασμάτων-ενδυμάτων,
- την έννοια, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μιας μη λεκτικής γλώσσας,
- τους διαμεσολαβητές της πληροφορίας γι’ αυτά προς εμάς,
- τα μέρη της επικοινωνίας, πρωτίστως κατά τη βυζαντινή περίοδο,
- τους τομείς που μπορούν να φωτίσουν τα βυζαντινά ενδύματα, με ιδιαίτερη αναφορά στο πεδίο του φαντασιακού.

 

 

Ανακοινώσεις

Κύκλος 2 διαλέξεων: «The History of Sustainability in Fashion»

Πρακτικά Ημερίδων

 

 

 

gr ---------eng